نگرانی از وجود آریتمی‌های مخفی در افرادی که به دلیل سنکوپ به درمانگاه اورژانس مراجعه می‌کنند، اغلب منجر به بستری موقت یا طولانی و گاهی اقدامات تشخیصی غیرضروری می‌شود. در این تحقیق از شماره ژانویه Circulation موارد سنکوپ در 6 مرکز اورژانس در کانادا با استفاده از ضریب خطر سنکوپ (Canadian Syncope Risk Score یا CSRS) به گروه‌های ‌خطر بالا، خطر متوسط و خطر پایین تقسیم شده‌ و به مدت 30 روز تحت نظر قرار گرفتند. موارد آریتمی شدید که نیازمند اقدام درمانی باشد در این گروه‌ها به ترتیب 0.4 درصد، 8.7 درصد و 25.3 درصد گزارش شده است.

خطر آریتمی شدید در افرادی که در ارزیابی 2 ساعت پس از مراجعه به درمانگاه اورژانس در گروه خطر پایین قرار گرفتند، 0.2 درصد بود. هیچ یک از این افراد در مدت 30 روز پس از سنکوپ دچار آریتمی بطنی یا مرگ نشدند.  خطر آریتمی شدید در ارزیابی 6 ساعت پس از مراجعه به درمانگاه اورژانس در گروه خطر متوسط 5 درصد و در گروه خطر بالا 18.1 درصد بود.

اجزای ضریب سنکوپ شامل موارد زیر است (نمره صفر: خطر پایین؛ 1 تا 3 خطر متوسط؛ 4 و بیشتر خطر بالا) :

– سابقه بروز نشانه‌های وازوواگال در اثر قرار گرفتن در مکان گرم و شلوغ، ایستادن طولانی، ترس، مشاهده خون، مواجهه با صحنه‌های فجیع، استرس عاطفی یا درد (یک نمره منفی)؛

– سابقه بیماری قلبی (یک نمره مثبت)؛

– فشار خون سیستولی کمتر از 90 یا بیشتر از 180 (دو نمره مثبت)؛

– تروپونین بالا (دو نمره مثبت)؛

– محور QRS غیرطبیعی (کمتر از منفی 30 درجه یا بیشتر از 100 درجه؛ یک نمره مثبت)؛

– QRS طولانی (بیشتر از 130 هزارم ثانیه؛ یک نمره مثبت)؛

– QT اصلاح‌شده بیشتر از 480 هزارم ثانیه؛ دو نمره مثبت)؛

– تشخیص سنکوپ وازوواگال (دو نمره منفی)؛

– تشخیص سنکوپ قلبی (وقوع ناگهانی، بدون پیش-نشانه‌های هشدار دهنده، همراه با تپش قلب و صدماتی که نشاندهنده وقوع ناگهانی و افتادن است؛ دو نمره مثبت)؛

– این ضریب تنها در افراد 16 سال به بالا که در فاصله 24 ساعت یا کمتر پس از سنکوپ مراجعه کرده باشند، مدت بیهوشی کمتر از 5 دقیقه باشد، معاینه وضعیت ذهنی طبیعی باشد، و با تشنج واضح، ترومای عمده، یا مسمومیت همراه نباشد، به کار می‌رود.

بیمارانی که در گروه خطر پایین قرار دارند می‌توانند پس از 2 ساعت ترخیص شوند. گروه خطر متوسط نیز اغلب پس از 6 ساعت ترخیص شده و ادامه بررسی به صورت سرپایی انجام می‌شود. بیماری که در گروه خطر بالا قرار بگیرد باید بستری شود.

منابع: 1 2