این مقاله از شماره فوریه Circulation به مقایسه تظاهرات بالینی سکته قلبی در مردان و زنان جوان پرداخته است. محققین با بیش از 3 هزار مرد و زن 18 تا 55 ساله بستری شده با تشخیص سکته قلبی حاد مصاحبه کرده‌اند.

بیشتر مردان و زنان با درد قفسه‌سینه مراجعه کرده‌اند ولی احتمال تظاهر سکته قلبی با نشانه‌هایی غیر از درد قفسه‌سینه (مانند شکایات اپیگاستر، تپش قلب، درد یا گرفتگی فک، گردن، بازو، یا بین دو کتف) در زنان بیش‌تر از مردان است. در زنانی که قطعه ST بالا می‌رود، موارد مراجعه بدون درد قفسه‌سینه بیش‌تر از مردان است.

و همچنین خود بیمار و پزشک، در زنان بیش‌تر از مردان ابتدا به علل غیرقلبی فکر می‌کنند.

 منبع