اخیراً انجمن متخصصین اندوکرینولوژی بالینی و کالج اندوکرینولوژی آمریکا مقادیر مرجع آزمایش‌های چربی خون را در گروه‌های مختلف اعلام کردند. این مقادیر همراه با توضیحات و توصیه‌های مربوطه در شماره آوریل مجله ENDOCRINE PRACTICE منتشر شده است.

– گروه به‌شدت پرخطر (extreme-risk): بیماری پیشرونده قلبی عروقی آترواسکلروتیک شامل آنژین ناپایدار؛ بیماری پایدار قلبی عروقی در مبتلایان به دیابت، بیماری مزمن کلیه (مرحله 3 یا 4)، یا هیپرکلسترولمی فامیلی هتروزیگوت؛ سابقه بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک زودرس (زودتر از 55 سالگی در مردان و 65 سالگی در زنان)

مقادیر مرجع: LDL<55 mg/dL، non-HDL< 80 mg/dL، apoB<70 mg/dL

– گروه بسیار پرخطر (very-high-risk): سندرم کرونری پایدار یا اخیر؛ بیماری کرونر، کاروتید یا عروق محیطی، خطر 10 ساله بیشتر از 20%؛ دیابت یا بیماری مزمن کلیه مرحله 3 یا 4 با یک یا چند ریسک فاکتور؛ هیپرکلسترولمی فامیلی هتروزیگوت

مقادیر مرجع: LDL<70 mg/dL، non-HDL< 100 mg/dL، apoB<80 mg/dL

– گروه پرخطر (high-risk): دو یا چند ریسک فاکتور و خطر 10 ساله 10 تا 20%؛ دیابت یا بیماری مزمن کلیه مرحله 3 یا 4 بدون سایر ریسک فاکتورها

مقادیر مرجع: LDL<100 mg/dL، non-HDL< 130 mg/dL، apoB<90 mg/dL

– گروه خطر متوسط (moderate-risk): دو یا چند ریسک فاکتور و خطر 10 ساله کمتر از 10%

مقادیر مرجع: مشابه گروه پرخطر

– گروه کم‌خطر (low-risk): بدون ریسک فاکتور

مقادیر مرجع: LDL<130 mg/dL، non-HDL< 160 mg/dL، (اندازه‌گیری apoB در گروه کم‌خطر توصیه نمی‌شود)

ریسک فاکتورهای اصلی (ماژور) بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک شامل سن بالا، کلسترول بالا، LDL بالا، Non-HDL بالا، HDL پایین (<40)، دیابت، فشارخون بالا (> 90/140)، سندرم تخمدان پلی‌کیستی، بیماری مزمن کلیه، سیگار و سابقه خانوادگی بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک زودرس در خویشاوند درجه یک (مرد 45 سال و زن 55 سال به پایین) است. اگر بیمار HDL بالا (> 60) داشته باشد، تعداد ریسک فاکتورها منهای یک می‌شود. برای محاسبه خطر 10 ساله از سیستم نمره‌دهی فرامینگهام استفاده می‌شود.

منبع