این شایعه که پزشکان رغبت کمتری به ویزیت بیماران بیمه ای نشان میدهند، مقامات وزارت بهداشت ایالات متحده را بر آن داشته تا بازرسین خود را در هیئت بیمار روانه مطب پزشکان نمایند. اخیراً افزایش مراجعات و کمبود پزشکان متخصص در آمریکا باعث شده بیماران بیمه ای با مشکلات متعددی روبرو باشند. بر اساس قانون جدیدی که سال گذشته تصویب شد، بیش از 30 میلیون نفر به آمار افراد تحت پوشش بیمه های دولتی اضافه گردید. موضوع اعزام بازرس مخفی، خشم پزشکان را برانگیخته است.