دولت فدرال آمریکا در حال ارزیابی پانل های سفارشی آزمایشگاهی (Custom Test Panels) است و دفتر بازرسی کل وزارت بهداشت این کشور نگرانی خود را از انجام آزمایش های غیرضروری به دفعات اعلام کرده است. در حال حاضر انجام هر گونه آزمایش غیرضروری، نقض قانون لینکلن (کلاهبرداری از دولت) محسوب می شود.

بازرسی کل نگران است که پزشکان به درخواست گروهی از آزمایش ها برای همه بیماران عادت کنند و ضرورت درخواست هر یک از اجزای یک پانل را به طور جداگانه در نظر نگیرند. همچنین پزشک در لحظه درخواست ممکن است به تک تک اجزای یک پانل و کُدهای مربوطه و پوشش بیمه ای آنها توجه کافی نداشته باشد. وزارت دادگستری آمریکا نیز در حال بررسی برخی آزمایشگاهها و استفاده آنها از پانل های سفارشی است.

آزمایشگاهها برای مصون ماندن از مجازاتهای احتمالی تنها در صورتی مجاز به استفاده از پانل های سفارشی هستند که قبلاً یک پزشک از آنان درخواست کرده باشد و برای اطمینان بهتر است آن پزشک در زمینه تعیین اجزای آن پانل، تصمیم گیرنده اصلی باشد. همچنین اجزای هر پانل باید در فرم های استاندارد، شامل کُدهای سی پی تی (Current Procedural Terminology)، و نحوه پوشش بیمه ای هر آزمایش همراه با تاریخ و نام و امضای پزشک درخواست کننده مشخص شود.

آزمایشگاه باید هر سال از همه پزشکانی که پانل سفارشی درخواست کرده اند تأییدیه بگیرد. این تأییدیه نیز باید شامل اجزای هر پانل، کُدهای سی پی تی و نحوه پوشش بیمه ای آنها و همچنین تاریخ و نام و امضای پزشک درخواست کننده باشد. نکته دیگر مستندسازی و ثبت کلیه مراحل ایجاد و استفاده از پانل ها و تغییرات احتمالی آنهاست. هر پانل سفارشی باید دارای یک آستانه مشخص از نظر حداکثر تعداد اجزا باشد.

به نظر بازرسی کل، هر چه تعداد اجزای یک پانل سفارشی بیشتر باشد، خطر انجام آزمایش های غیرضروری بیشتر خواهد بود. آزمایشگاهها نباید برای پذیرش پانل های سفارشی، حساب جداگانه ای برای پزشک درخواست کننده باز کنند و این پانل ها نباید با مسائل مالی مانند قیمت گذاری یا ارائه خدمات خاص، ارتباط مستقیم داشته باشند.

آزمایشگاهها باید مراقب الگوهای شک برانگیز درخواست پانل سفارشی باشند. نمونه آن، درخواست تعداد زیادی پانل سفارشی حجیم در ارتباط با یک نماینده فروش است. عامل تعیین کننده اصلی در فرآیند پانل سفارشی، پزشک درخواست کننده است و نه نماینده فروش.

منبع