خطر ابتلا به افسردگی شدید در افرادی که دارای اعتقادات محکم مذهبی هستند 90% کمتر از آنانی است که چنین عقایدی ندارند. این افراد نیز به مدت 10 سال در یک پژوهش شرکت کردند. چنین تفاوتی به ویژه در بین بیمارانی که سابقه افسردگی داشته یا یکی از والدین آنان فوت کرده باشد بیشتر جلب توجه می کند.
البته برخی دانشمندان معتقدند عقاید مذهبی و افسردگی، هر دو دارای ریشه های ارثی هستند و این می تواند تا حدودی در نتایج چنین پژوهش هایی تأثیرگذار باشد.