شماره ی مارس مجله ی انجمن پزشکی کانادا (CMAJ) نتایج پژوهشی را منتشر کرده که نشان می دهد استفاده از ماسک ان-95 در بیمارستان ها، هیچ امتیازی نسبت به ماسک جراحی معمولی ندارد. این نتایج با تحلیل شش مطالعه در زمینه ی مقایسه ی کارایی ماسک ها در بیمارستان ها به دست آمده است.

میزان عفونت تنفسی تأیید شده توسط آزمایش، کسالت شبه- آنفلوانزا، یا غیبت از محل کار در کسانی که از ماسک ان-95 استفاده می کردند با افرادی که از ماسک جراحی معمولی استفاده می کردند، تفاوت معنی دار نداشت. البته مطالعات دیگر نشان می دهد استفاده از ماسک ان-95 در آزمایشگاه ها به دلیل نفوذپذیری کمتر خطر آلودگی را کاهش می دهد، اما استفاده از ماسک ان-95 در بیمارستان ها توصیه نمی شود.

 منبع