سرب به شدت سمّی است و به مغز، کلیه، مغز استخوان و سایر دستگاه های بدن آسیب زده و ممکن است منجر به کم خونی، تشنج، اغماء و مرگ شود. کودکان و به ویژه شیرخواران بیش از همه در خطر هستند. اخیراً مواردی از مسمومیت با سرب در شیرخواران در اثر استفاده از سُرمه ( کُحل ) گزارش شده است. به عقیده برخی مادران، سُرمه سوی چشم را تقویت می کند و کودک را از چشم بد محافظت می نماید. پژوهشگران دریافته اند برخی فرآورده های سُرمه موجود در بازار حاوی بیش از 80% سرب هستند. به قول امیر خسرو دهلوی: چشمی که دلی برد به تاراج؛ دانی که به سُرمه نیست محتاج.