همیشه فناوری های جدید در تشخیص بیماری ها یک گام به جلو محسوب می شوند ولی نتایج آزمایش همیشه قطعی نیست و در برخی موارد پزشکان و بیماران و خانواده ها را به چالش می کشد. پس از کشف کروموزوم ها در قرن نوزدهم تاکنون، آزمایش کروموزومی تنها روش طلایی تشخیص ناهنجاری های مادرزادی و علت مرگ جنین بوده است. اخیراً دو گروه از محققین به مقایسه آزمایش کروموزومی و فناوری جدید ریزآرایه (مایکرو- اَرِی) پرداختند. فناوری ریزآرایه این امکان را فراهم کرده که مجموعه ای از ده ها تا صدها و گاه هزاران آزمایش در مقیاس بسیار کوچک و در آن واحد بر روی حجم بسیار کم نمونه، مانند یک قطره خون انجام شود. پژوهشگران این فناوری را بر روی بیش از 4000 خانم باردار که جنین آنان (مثلاً به دلیل سن بالای مادر یا سونوگرافی مشکوک) در معرض خطر ناهنجاری بود و یا مرده متولد شده بود، انجام دادند و نتایج را با روش سنتی آزمایش کروموزومی مقایسه کردند. روش ریزآرایه در 99% موارد موفقیت آمیز بود. میزان موفقیت آزمایش کروموزومی در بهترین مراکز کمتر از 80% و حداکثر 90% است. یعنی ریزآرایه تقریباً تمام ناهنجاری های مادرزادی را تشخیص می دهد. در کنار هزینه بسیار بالا، عیب اصلی ریزآرایه این است که در برخی موارد، نتایج مشکوک و غیرقطعی است. برتری دیگر ریزآرایه این است که می توان از نمونه غیرزنده هم استفاده کرد در حالیکه آزمایش کروموزومی فقط بر روی نمونه زنده قابل انجام است.