محققین دانشگاه پنسیلوانیا اعلام کردند کمبود کادر پرستاری با افزایش فشردگی کار، منجر به افزایش میزان عفونت های بیمارستانی به ویژه عفونت محل زخم جراحی و عفونت ادراری می شود.