کارگروه خدمات پیشگیری وزارت بهداشت ایالات متحده در جدیدترین توصیه های خود در زمینه ی غربالگری اختلالات چربی، مشابه نسخه ی قبلی (2007) از ارائه ی نظر خود درباره ی غربالگری چربی در افراد 20 سال به پایین خودداری کرد.

براساس این دستورالعمل ها که در شماره ی آگوست JAMA منتشر شده، هیچ کارآزمایی همراه با گروه شاهد در این گروه سنی انجام نشده و به همین دلیل نمی توان در مورد منافع یا مضرات غربالگری اظهارنظر کرد. هنوز هیچ توافقی بین صاحبنظران در زمینه ی لزوم انجام غربالگری همگانی از نظر هیپرکلسترولمی فامیلی وجود ندارد، اما معنی اش این نیست که توافق در عدم انجام غربالگری وجود دارد.

 منبع