اخیراً کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده به پزشکان توصیه کرده همه ی افراد بزرگسال بدون علامت را از نظر عفونت سل نهفته غربالگری کنند. این غربالگری در افراد عادی باید دست کم یک نوبت انجام شود و در افراد پرخطر، هر سال تکرار شود.

عوامل خطرساز سل نهفته شامل سکونت در مکان های عمومی مانند مراکز نگهداری از افراد بی خانمان یا زندان ها، و تولد یا سابقه ی سکونت در کشورهایی است که شیوع عفونت سل در آنها بالاست. بیش از نیمی از موارد عفونت فعال سل در آمریکا، مربوط به متولدین کشورهای مکزیک، فیلیپین، ویتنام، هند، یا چین است.

دو آزمایش غربالگری از نظر سل نهفته شامل تست جلدی مانتو (توبرکولین) و آزمایش خون از نظر انترفرون گاما (interferon-gamma release assay [IGRA]) است.

توصیه ی قبلی این کارگروه مربوط به سال 1996 بود که هنوز IGRA به این منظور تأیید نشده بود.

 منبع