براساس این مقاله از BMJ، روش درخواست از افراد در میزان پذیرش آنان برای انجام غربالگری HIV مؤثر است. محققین 4800 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس را به سه گروه تقسیم کردند. در گروه اول، از روش امتناع (opt out) استفاده شد که روش پیشنهادی CDC است و در آن آزمایش انجام می شود مگر این که بیمار امتناع کند. در روش دوم یا موافقت (opt in) به بیمار اطلاع می دهند که چنین آزمایشی موجود است، اما مشخصاً از او نمی پرسند که می خواهد این آزمایش را انجام دهد یا نه. روش سوم یا انتخاب فعال (active choice) به این صورت است که به بیمار اطلاع می دهند که چنین آزمایشی موجود است و سپس از او می پرسند که می خواهد آزمایش را انجام دهد یا نه.

بیشترین میزان پذیرش (66%) در گروه اول (امتناع)، و سپس گروه سوم (انتخاب فعالانه، 51%) و در نهایت گروه دوم (موافقت، 38%) مشاهده شد. محققین توصیه می کنند به ویژه در مناطقی که شیوع عفونت اچ آی وی بالا است از روش امتناع استفاده شود.

 منبع