بر اساس اعلام آکادمی متخصصین طب اطفال آمریکا در شماره سپتامبر مجله ی Pediatrics، غربالگری از نظر سوء مصرف الکل باید از سن 9 سالگی آغاز شود. بررسی ها نشان داده حدود 80% نوجوانان تا 12 سالگی بیش از یک بار الکل می نوشند. به علاوه، در بین نوجوانان و جوانانی که الکل می نوشند، 50% افراد 12 تا 14 ساله و 70% افراد 18 تا 20 ساله، مصرف سنگین الکل را گزارش کرده اند.

انستیتو ملی سوء مصرف الکل و الکلیسم پرسشنامه هایی به این منظور تدوین کرده است. در سنین دبستان، پرسشنامه با دو پرسش اساسی آغاز می شود.

 پرسش اول: آیا هیچ یک از دوستان شما طی سال گذشته آبجو، شراب، یا مشروب الکلی دیگری مصرف کرده است؟

پرسش دوم: خود شما چه؟ آیا تابحال بیشتر از یک جرعه آبجو، شراب، یا مشروب الکلی دیگری مصرف کرده ای؟

همچنین به پزشکان توصیه شده والدین را در جریان امر قرار دهند چرا که بیش از 80% نوجوانان معتقدند نظر والدین بیشترین نقش را در گرایش آنان به الکل دارند.

آن‌چه تو در آینه بینی عیان

پیر اندر خشت بیند بیش از آن

پیر ایشانند کین عالم نبود

جان ایشان بود در دریای جود

پیش ازین تن، عمرها بگذاشتند

پیش‌تر از کشت بر برداشتند

پیش‌تر از نقش جان پذرفته‌اند

پیش‌تر از بحر درها سفته‌اند

 منابع: 1 2