لیگ بین‌المللی علیه صرع، طبقه‌بندی انواع صرع را به‌روز کرده است. این طبقه‌بندی در شماره مارس مجله Epilepsia منتشر شده است.

در طبقه‌بندی جدید به جای اصطلاح ناقص (partial) از اصطلاح کانونی (focal) استفاده شده است. همچنین صرع‌های کانونی بر اساس میزان هشیاری (awareness) طبقه‌بندی شده است. اصطلاحات dyscognitive، simple partial، complex partial، psychic، و صرع منتشر ثانویه (secondarily generalized) منسوخ شده است.

همچنین کتابچه‌ای درباره نحوه استفاده از طبقه‌بندی جدید از سوی این گروه منتشر شده است.

منبع