این مقاله از شماره دسامبر Journal of Adolescent Health به بررسی خودآزاری دیجیتال در نوجوانان پرداخته است. سال‌های پراسترس نوجوانی برای بسیاری از نوجوانان با فراز و نشیب‌های عاطفی همراه است. در حدود 20% از نوجوانان، شدت این استرس به حدی است که منجر به اضطراب و افسردگی می‌شود. در حدود 13 تا 18 درصد از این نوجوانان، اقدام به آسیب رساندن به خود می‌کنند که اغلب به شکل بریدن بدن، سوزاندن، و شکل‌های دیگر خودآزاری است.

در سال‌های اخیر، شکل جدید خودآزاری موسوم به digital self-harm رو به افزایش است. نوجوانان با ایجاد حساب‌های کاربری ساختگی، به حساب کاربری اصلی خود در شبکه‌های اجتماعی رفته و با الفاظ و عبارت‌های زننده و رکیک و یا تهدیدآمیز، از خجالت خود درمی‌آیند. به‌نظر محققین، خودآزاری سایبری (cyberbullying) روشی برای مقابله با حس افسردگی و نفرت از خویش و جلب توجه اطرافیان است.

از بیش از 5 هزار نوجوان 12 تا 17 ساله که در این پژوهش شرکت کردند، حدود 6% شکل‌هایی از خودآزاری دیجیتال را گزارش کردند. در بیش از نیمی از این نوجوانان، دفعات خودآزاری بیش از یک بار بوده است. این نوجوانان، در صورت عدم تشخیص و درمان به‌موقع، در خطر ابتلا به افسردگی شدید و در نهایت، اقدام به خودآزاری فیزیکی و حتی خودکشی هستند. محدود کردن دسترسی نوجوانان به فضای برخط در این موارد، راه حل صحیح و مؤثری نیست. بهترین کار، برقراری ارتباط صمیمانه و منطقی والدین با نوجوانان و صحبت در زمینه تجربه‌های مختلف آنان__ برخط و برون‌خط__ به‌دور از هرگونه قضاوت و پیش‌داوری است.

منبع