این پژوهش از شماره دسامبر JAMA نشان می دهد شروع فعالیت جسمانی به فاصله اندک پس از ضربه مغزی با کاهش پایداری علائم در کودکان همراه است. در این مطالعه 2400 کودک و نوجوان 5 تا 18 ساله که به دلیل ضربه سر به درمانگاه اورژانس مراجعه کردند، از نظر فعالیت جسمانی مورد بررسی قرار گرفتند. در مواردی که فعالیت جسمانی در طی 7 روز پس از ضربه به شکل حرکات هوازی انجام شد، در مقایسه با مواردی که توصیه به محدودیت فعالیت جسمانی شد، علایم زودتر برطرف شد.

به نظر محققین، توصیه به استراحت و محدودیت فعالیت جسمانی پس از ضربه مغزی احتمالاً صحیح نیست.

منبع