به گزارش محققین، موارد مرگ شیرخواران در ارتباط با استفاده از سپر تخت (crib bumpers) در سالهای اخیر افزایش یافته است. این پژوهش که نتایج آن در شماره ی نوامبر Journal of Pediatrics منتشر شد نشان می دهد استفاده از سپر برای تخت کودک در بین سالهای 1985 تا 2012 در آمریکا، منجر به فوت 48 کودک شده که بیشتر آنها ناشی از خفگی بوده است.

در دو سوم موارد فوق، سپر تخت به تنهایی عامل مرگ کودک بوده و در صورت عدم استفاده از سپر قابل پیشگیری بوده است. اما در بقیه ی موارد، کودک بین سپر و یک شیء دیگر گیر کرده است. سن نود درصد کودکان فوت شده 7 ماه یا کمتر بوده است. محققین توصیه می کنند سپرهای سنتی از بازار جمع آوری و به جای آنها از انواع جدیدتر توری (mesh) و عمودی (vertical) استفاده شود. سپر توری امکان تنفس کودک را در شرایط اضطراری فراهم می کند.

منبع