مطالعه ی جدیدی در JAMA Neurology شواهد بیشتری از ارتباط بیماری سلیاک و خطر نوروپاتی نشان داده است. بیش از 28 هزار بیمار سوئدی مبتلا به سلیاک که بیماری آنان با بیوپسی روده ی کوچک تأیید شده بود، در این تحقیق شرکت کردند. میزان بروز برخی انواع نوروپاتی در این بیماران، طی یک دوره ی 10 ساله، تقریباً دو برابر افراد عادی بود.

با توجه به قابل درمان بودن بیماری سلیاک، غربالگری از نظر این بیماری به ویژه در مبتلایان به نوروپاتی مزمن می تواند مفید باشد.

 منبع