نتایج جدیدترین پژوهشها نشان میدهد سن ابتلا به سرطان سینه در خانمها کاهش یافته است. وقوع سرطان پیشرفته سینه در خانمهای 25 تا 39 ساله در فاصله سالهای 1976 تا 2009 تقریباً دو برابر شده است. به نظر محققین آمار فوق نمی تواند ناشی از پیشرفت روشهای تشخیصی باشد زیرا روند افزایش طی چند سال اخیر سریع تر شده و همچنان در حال گسترش است. متأسفانه سرطان سینه در خانمهای جوان پیش آگهی بدتری دارد و این خانمها اغلب توجه کمتری به برنامه های بیماریابی و معاینات دوره ای دارند. همچنین بیشتر این بیماران در سنی هستند که تحت پوشش هیچ بیمه ای قرار ندارند و از سویی نیز برای خانواده و اجتماع بیشترین کارایی را دارند.