اولین راهنمای میزان مصرف سدیم و پتاسیم در اطفال و بالغین، اخیراً از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است. در حال حاضر، بیماری های غیرعفونی علت اصلی مرگ و ازکارافتادگی در سراسر جهان هستند و هر اقدامی در جهت کنترل آنها مقرون به صرفه است. کاهش مصرف سدیم (نمک طعام) و افزایش مصرف پتاسیم، یکی از روش های مؤثر کنترل برخی از این بیماریها به ویژه فشارخون بالا، بیماری قلبی و سکته های قلبی و مغزی است. میزان مجاز مصرف سدیم روزانه در بزرگسالان 2 گرم (معادل 5 گرم نمک) است. در مورد کودکان، میزان مجاز متناسب با میزان کالری مصرفی کاهش می یابد. برنامه افزودن ید به نمک خوراکی باید با نظارت دقیق و متناسب با کاهش مصرف نمک انجام شود. افزایش مصرف پتاسیم، فشار خون را کنترل می کند و همچنین باعث کاهش خطر بیماری قلبی می شود. اثرات مثبت پتاسیم بر میزان تراکم استخوان و پیشگیری از پوکی استخوان نیز به اثبات رسیده است. پتاسیم مصرفی در بزرگسالان نباید کمتر از 3.5 گرم در شبانه روز باشد و میزان آن در کودکان نیز باید متناسب با سدیم باشد. نسبت سدیم و پتاسیم مصرفی حداقل باید مساوی باشد. به نظر می رسد پتاسیم آثار منفی سدیم را خنثی می کند. هم اکنون سدیم مصرفی توسط بیشتر مردم دو یا چند برابر پتاسیم است.