کمتر کسی توان مقاومت در مقابل عطر نان تازه پخته شده با آرد سفید گندم را دارد، درحالیکه نان سبوس دار فاقد چنین عطری است. علت آن اسید فرولیک است.آرد سبوس دار حاوی تمام قسمتهای گندم است. سبوس دارای اسید فرولیک است. بر اساس پژوهش های جدید بوی اسید فرولیک تندتر از عطر نان است و آن را مخفی می کند. طی سالهای اخیر توصیه های مکرر پزشکان منجر به افزایش مصرف نان سبوس دار شده ولی بر اساس جدیدترین آمار تعداد کسانی که حداقل یک بار در طول 2 هفته نان سبوس دار می خورند در خوشبینانه ترین حالت کمتر از 60% است. بسیاری از تولیدکنندگان برای کاستن از تندی بوی اسید فرولیک مقداری نمک یا شکر به نان سبوس دار اضافه می کنند ولی این کار ارزش غذایی نان را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده برخی فرآورده های نان سبوس دار به دلیل افزودن شکر کالری بیشتری دارند. بر اساس استاندارد انجمن قلب آمریکا، نسبت کربوهیدرات ( نشاسته و شکر) به سبوس نان نباید بیشتر از 10 به 1 باشد. طعم و عطر نان و بسیاری از غذاها حاصل ترکیب کربوهیدرات و پروتئین در اثر حرارت (واکنش میلارد) است. امکان حذف اسید فرولیک از نان سبوس دار وجود ندارد. به نظر پژوهشگران می توان با تسریع در روند پخت نان سبوس دار، مشکل را تا حدودی برطرف کرد.