مطالعه جدیدی که در شماره ژانویه 2015 مجله JAMA Intern Med (آرشیو طب داخلی سابق) به چاپ رسیده نشان میدهد توصیه فعلی در زمینه میزان مصرف سدیم، قابل اجراست، فقط باید کمی نمک به آن اضافه شود!

بر اساس این توصیه، در افراد پرخطر، مانند همه آنانی که 50 سال به بالا هستند، حداکثر مصرف سدیم روزانه نباید بیشتر از 1500 میلیگرم باشد. پژوهش حاضر، با شرکت حدود 2600 فرد 71 تا 80 ساله، نشان داد میزان مصرف سدیم ارتباط معنی داری با میزان مرگ و میر یا ابتلا به بیماری قلبی عروقی یا نارسایی قلبی ندارد. برخی شواهد به نفع برتری مصرف متوسط (1500 تا 2300 میلیگرم در روز) نسبت به مصرف کمتر از 1500 یا بیشتر از 2300 میلیگرم در روز است ولی هیچیک از نظر آماری معنی دار نیست.

به نظر میرسد پیش از ارائه توصیه به سالمندان و هدایت آنان به سوی یک زندگی بی مزه، تحقیقات مفصل تری باید در زمینه اثرات کاهش مصرف سدیم انجام شود. در حال حاضر، توصیه محافظه کارانه تر این است که سالمندان می توانند حداکثر 2300 میلیگرم در روز نمک بخورند.

منبع