کالج جراحان متخصص زنان و زایمان در ماه نوامبر اعلام کرد مرحله دوم زایمان و وضع حمل نباید درون آب انجام شود. به نظر این کالج شواهد کافی برای ارزیابی فواید و خطرات غوطه ور شدن در آب در این مرحله از زایمان وجود ندارد و عوارض جدی ناشی از آن شامل عفونت پسودومونا و لژیونلا گزارش شده است.

همچنین غوطه ور شدن در آب در مرحله اول زایمان در زنان سالم با حاملگی بدون عارضه بین هفته های 37 و 42 بارداری توصیه می شود. داده های قطعی نشان می دهد غوطه ور شدن در آب در این مرحله، مدت زمان زایمان و نیاز به بیحسی نخاعی را کاهش می دهد.

مراکزی که غوطه وری در آب را در مرحله دوم زایمان و در جریان وضع حمل انجام می دهند باید به زنان اطلاع دهند که داده های موجود درباره فواید و خطرات این کار محدود است و همچنین نکات سخت گیرانه ای را در ارتباط با نظافت استخر و کنترل عفونت رعایت کنند.

منبع