روغن ماهی حاوی مقدار قابل توجهی اسید چرب 16:4(n-3) است که مطالعات قبلی بر روی موش نشان داده باعث بروز مقاومت در برابر داروهای شیمی درمانی می شوند. مطالعه جدیدی بر روی انسان انجام شده که نتایج آن در ماه آوریل 2015 در JAMA منتشر شد.

این مطالعه نشان می دهد خوردن ماهی در مقایسه با روغن ماهی مقاومت کمتری ایجاد می کند. محققین به بیماران توصیه می کنند از یک روز پیش از شیمی درمانی تا یک روز پس از آن، از مصرف ترکیبات حاوی روغن ماهی خودداری کنند.

 منبع