این مطالعه از شماره نوامبر مجله Obstetrics & Gynecology نشان می‌دهد انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در همان روز و استفاده از روش‌های مشاهده ضایعات دهانه رحم به افزایش دقت غربال‌گری کمک می‌کند.

محققین در این مطالعه برای کاهش هزینه به‌جای براش از سواب پنبه‌ای استفاده کردند. همچنین از انجام آزمایش گران‌قیمت اچ‌پی‌وی خودداری شد. پیش از نمونه‌برداری برای تسهیل مشاهده ضایعات سرویکس از محلول اسید استیک استفاده شد. در مواردی که سرویکس پس از به‌کار بردن اسید استیک نمای طبیعی داشت، از محلول لُگول استفاده شد.

بررسی سیتولوژی همان روز انجام شده و موارد مشکوک بلافاصله بیوپسی شد. حساسیت این روش موسوم به غربال‌گری در یک ویزیت (Single-visit screening) 96 درصد و ارزش پبش‌بینی منفی آن 98 درصد گزارش شده است.

منبع