اخیراً در برخی ایالت های آمریکا راهبرد ” آزمایش و درمان ” مورد توجه دست اندرکاران مبارزه با ایدز قرار گرفته است. همه مردم بدون استثناء آزمایش می شوند و برای افرادی که آزمایش اچ- آی- وی آنان مثبت می شود دارو تجویز می شود. براساس نتایج جدیدترین پژوهش ها، داروهای ضد ایدز قادر به پیشگیری از سرایت بیماری هستند و بدین ترتیب می توان با شناسایی و درمان همه بیماران، اپیدمی را ریشه کن کرد. بسیاری از پزشکان و سیاست گزاران بهداشتی با راهبرد ” آزمایش و درمان ” مخالف هستند. این راهبرد در اغلب کشورهایی که ایدز شیوع بالایی در آنها دارد مانند افریقای جنوبی قابل اجرا نیست. بسیاری از مردم توان خرید داروهای گرانقیمت ضد ایدز را ندارند و این به معنی تحمیل هزینه ای گزاف بر دوش دولت هاست. همچنین موضوع مقاومت دارویی نیز نگرانی هایی ایجاد کرده است. در حال حاضر راهبرد مبارزه با ایدز سازمان بهداشت جهانی محدود به تجویز دارو صرفاً در بیمارانی است که بیماری آنان پیشرفت کرده و دستگاه ایمنی آنان مختل شده است. به عقیده این سازمان، اجرای راهبرد جدید ” آزمایش و درمان ” تنها در صورتی میسر خواهد بود که منابع کافی برای درمان همه بیماران موجود باشد. بدترین کار این است که افراد را از بیمار بودنشان آگاه کنیم ولی به آنان دارو ندهیم و بگوییم صبر کن بیماریت پیشرفت کند! با اینحال پژوهشگران امیدوارند با ” آزمایشو درمان ” در مدل های کوچک بتوانند به منافع و محدودیت های احتمالی این راهبرد پی برده و در نهایت به راهبرد قطعی ریشه کنی ایدز دست یابند.