سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین فهرست خود، دود موتورهای دیزل را در میان مواد سرطان زا برای انسان گنجانده است. بر اساس فهرست فوق، دود گازوئیل، عامل شناخته شده سرطان ریه بوده و احتمالاً خطر سرطان مثانه را نیز افزایش می دهد.