امروز آزمایش خون مخفی مدفوع برای غربالگری سرطان کولون، توسط اغلب منابع معتبر پزشکی توصیه می شود. در گذشته این آزمایش بیشتر به روش شیمیایی انجام می شد که اساس آن واکنش پروکسیداز در کنار یک معرف شیمیایی (مانند بنزیدین، اُ-تولوئیدین، گایاک، آمینوفنازون،…) و تولید رنگ آبی، آبی- سبز، یا صورتی توسط آهن (موجود در هموگلوبین) است. محدودیت های اصلی این روش، موارد مثبت کاذب مثلاً ناشی از وجود آهن یا ترکیبات دیگری که فعالیت پروکسیداز دارند در غذا (گوشت، سبزیجات و میوه جات)، یا مصرف داروهایی که فعالیت پروکسیداز دارند (ویتامین C، کلشی سین، ید) و نیز عدم امکان افتراق منشاء خونریزی گوارشی است.

روش جدیدتر، آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (Fecal Immunochemical Test یا FIT)، که بر اساس آنتی بادی اختصاصی ضد هموگلوبین انسان استوار است، امروز در حال تبدیل به روش استاندارد است. براساس جدیدترین توصيه های انجمن های سه گانه (انجمن اندوسکوپی گوارش، انستیتو انجمن گوارش، و کالج گوارش آمریکا) در شماره اكتبر مجله Gastrointestinal Endoscopy  روش اف آی تی مي تواند به طور مستقل مبناي برنامه غربالگري سرطان كولون قرار گيرد.

با این که کولونوسکوپی محور برنامه غربالگری سرطان در ایالات متحده است، وجود روش های متنوع غربالگری برای افزایش کارایی این برنامه و ارتقای مشارکت بیماران ضروری به نظر می رسد.

منبع