شماره مارس 2015 مجله Annals of Thoracic Surgery نتایج مطالعه ای را منتشر کرده که نشان می دهد خونگیری در برخی بیمارستانها، بیش از حد انجام می شود. این مطالعه با بررسی پرونده های حدود 1900 بیمار انجام شده که به درمانگاه کلیولند مراجعه و تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته اند. تعداد دفعات خونگیری و حجم کل آن در هر بیمار محاسبه شده است.

به طور متوسط برای هر بیمار 115 آزمایش درخواست شده که حدود 40% آنها سنجش گازهای خون، 18% آزمایشهای انعقادی، 14% شمارش سلولهای خون (CBC) و 13% آزمایشهای متابولیک بوده است. حجم خون گرفته شده از هر بیمار به طور متوسط 454 سی سی بوده و خونگیری به این میزان ممکن است پیامدهای ناگواری برای بیماران داشته باشد. حتی برخی از این بیماران ممکن است نیاز به دریافت خون پیدا کنند.

 منبع