براساس پژوهشی که نتایج آن در شماره دسامبر مجله Pediatrics منتشر شده، باوجود اقداماتی که برای بهبود استاندارد و ارتقای ایمنی پرده‌های کرکره‌ای انجام شده، آمار مرگ‌و‌میر کودکان در ارتباط با این پرده‌ها افزایش یافته است. در آمریکا هر ماه به‌طور متوسط یک کودک در اثر خفگی به‌دنبال گیر افتادن در پرده کرکره‌ای فوت می‌کند و تعداد بیشتری کودک مصدوم می‌شود. اطفال در دنیایی زندگی می‌کنند که بیشتر برای راحتی بزرگسالان ساخته شده و ایمنی کودکان در این دنیا از اهمیت کمتری برخوردار است.

در آمریکا بین سال‌های 1990 و 2015، تعداد 17 هزار مورد مصدومیت اطفال زیر 6 سال در ارتباط با پرده کرکره‌ای در سامانه الکترونیک ملی ثبت مصدومیت‌ها (NEISS) و کمیسیون ایمنی مصرف‌کنندگان (CPSC) ثبت شده است. بیشتر این موارد در خانه اتفاق افتاده، پرده‌های افقی بیشترین مشکلات را ایجاد کرده و شایعترین نوع آسیب، بریدگی و کبود‌شدگی است. در طی این 26 سال، 271 مورد مرگ کودک در ارتباط با پرده کرکره‌ای گزارش شده که 94% آن در اثر خفگی رخ داده است. این آمار مربوط به موارد مراجعه به اورژانس است و آمار واقعی بیش از این است. در دوسوم موارد مرگ، کودک به مدت کمتر از 10 دقیقه بدون نظارت رها شده است. بیشتر کودکان فوت‌شده نوپا بودند و در 43 درصد موارد، پیش از حادثه خواب بوده یا می‌خواستند بخوابند.

اقداماتی برای کاهش خطر پرده کرکره‌ای انجام شده ولی به نظر محققین، این اقدامات کافی نیست و تولید و فروش انواع خطرناک پرده که طناب یا زنجیر آن دردسترس اطفال است، باید متوقف شود.

منبع