خاراندن از کارهایی است که به سختی می شود در برابرش مقاومت کرد و از این حیث، کمتر لذتی به پای آن می رسد. گیل یوسی پو ویچ، محقق انگلیسی که به ” پدرخوانده خارش ” معروف شده، 18 داوطلب را برای یک پژوهش استثنایی برگزید. وی برای ایجاد خارش از یک نوع گیاه استوایی به شدت خارش زا استفاده کرد.
یوسی پو ویچ از داوطلبان خواست از خاراندن خودداری کنند و خود با یک برس پوست آنان را خاراند. این آزمایش در سه نقطه پشت، ساعد و مچ پا تکرار شد. خاراندن مچ پا، در مقایسه با دو نقطه دیگر، بیشترین میزان آرامش و لذت را به همراه داشت. این محقق قصد دارد در ادامه پژوهش خود به بررسی میزان لذت بخشی خاراندن سایر نقاط بدن بپردازد.