جدیدترین توصیه های انجمن انکولوژی بالینی آمریکا در زمینه ی درمان سرطان تخمدان در شماره ی اگوست مجله ی سرطان شناسی بالینی منتشر شد. رئوس این توصیه ها به شرح ذیل است:

– همه ی موارد سرطان مهاجم تخمدان (stage IIIC و stage IV) باید توسط انکولوژیست زنان بررسی شوند.

– بررسی اولیه شامل سی تی شکم و  لگن و تصویربرداری قفسه سینه (ترجیحاً سی تی) است.

– در زنانی که خطر پیش از جراحی آنان بالا باشد یا احتمال تومور باقیمانده زیر یک سانتیمتر (ترجیحاً صفر) با عمل جراحی اندک باشد، درمان نئوادجوانت توصیه می شود.

–  در زنانی که کاندید جراحی هستند و تومور آنان بالقوه قابل برداشت است (potentially resectable disease) نیز باید گزینه ی درمان نئوادجوانت پیش از جراحی در نظر گرفته شود.

– جراحی اولیه در مواردی ارجح است که با درصد پایین عوارض بتوان میزان تومور باقیمانده را به کمتر از 1 سانتیمتر (ترجیحاً صفر) رساند.

– پیش از آغاز درمان نئوادجوانت، سرطان مهاجم تخمدان، لوله ی فالوپ یا صفاق باید ثابت شده باشد.

 منبع