شماره ی اخیر نشریه ی Thyroid حاوی جدیدترین توصیه های انجمن تیروئید آمریکا درباره ی ندول های تیروئید است. رئوس مواردی که مورد تجدید نظر قرار گرفته اند عبارت است از:

  • گره های خوش خیم: نحوه ی ارزیابی اولیه، معیارهای انجام بیوپسی، تفسیر نتایج بیوپسی، کاربرد نشانگرهای مولکولی، درمان گره های خوش خیم
  • گره های بدخیم: برخورد اولیه، شامل غربالگری، مرحله بندی، ارزیابی خطر، گزینه های جراحی، درمان با یُد رادیواکتیو، درمان سرکوب هورمون محرکه ی تیروئید با لووتیروکسین
  • گره های بدخیم: درمان در طولانی مدت شامل هورمون درمانی، اقدامات تصویربرداری، نحوه ی برخورد با موارد عود یا متاستاز، درمان های هدف دار یا شخصی شده (targeted or personalized therapies)

منبع