رئوس اين توصيه‌ها كه در شماره دسامبر The American Journal of Gastroenterology منتشر شده به شرح زير است:

– برخلاف توصيه‌هاي پيشين كه براي ALT به ذكر حداكثر محدوده مرجع بين ٣٠ تا ٤٠ و در برخي مراكز ٧٠ تا ٨٠ بسنده مي‌شد، براي اولين بار محدوده مرجع براي زنان ١٩ تا ٢٥ و براي مردان ٢٩ تا ٣٣ (واحد بین‌المللی یا IU/L) تعيين شده است.

– افزايش خفيف ALT كه با اقدامات محافظه كارانه به تدريج نرمال نشود بايد بررسي شود

– تقسيم‌بندي افزايش آنزيم‌هاي كبدي به انواع خفيف، متوسط و شديد (گسترده) و ارائه الگوريتم‌هايي براي مديريت درمان

– تعيين موارد لزوم اقدام فوري در صورت افزايش آنزيم‌هاي كبدي

– الگوريتم‌هاي مديريت درمان در موارد افزايش فسفاتاز قليايي و بيلي‌روبين.

– تعيين مواردي كه انجام اقدامات تصويربرداري، بررسي تكميلي آزمايشگاهي يا بيوپسي كبد توصيه مي‌شود.

– آزمايش‌هاي تشخيصي براي موارد خاص مانند هپاتيت‌هاي ويروسي، اختلالات متابوليك و آسيب‌هاي كبدي ناشي از الكل و داروها

– توصيه‌هاي مربوط به اختلالات نادر مانند سيروز صفراوي اوليه، غربال‌گري سلياك، اختلالات كبد در بارداري، بيماري لايم و …

– توصيه به كاربرد اصطلاح آزمايش‌هاي بيوشيمي كبد (liver chemistry tests) يا آزمايش‌هاي كبد (liver tests) به جاي آزمايش‌هاي عملكرد كبد (liver function tests)

منبع