سازمان سلامت جهانی (WHO) از محققین و سایرین درخواست کرده هنگام نام گذاری بیماریهای عفونی جدید از برچسب زدن به گروههای مختلف خودداری کنند.

از موارد زیر باید خودداری شود:

  • مکانهای جغرافیایی (مثال: سندرم تنفسی خاورمیانه)
  • نام افراد (مثال: بیماری کروتزفلد-جاکوب)
  • حیوانات خاص (مثال: آنفلوانزای خوکی)
  • فرهنگها یا مشاغل خاص (مثال: بیماری لژیونرها)
  • کلماتی که ترس غیرضروری ایجاد کنند (مثال: مرگبار یا کشنده)

نام باید شامل یک توصیف کلی (مثال: بیماری تنفسی) و یک مشخصه (مثال: جوانان، شدید، تابستان) باشد و پاتوژن شناخته شده نیز در آن ذکر شود (مثال: کرونا ویروس).

 منبع