این مطالعه که نتایج آن در شماره ی سپتامبر مجله ی Pediatrics منتشر شده نشان می دهد تماس با حشره کش های خانگی با افزایش قابل توجه خطر برخی سرطانها در اطفال همراه است. لوکمی و لنفوم دو سرطان شایع در اطفال هستند که تماس با حشره کش های خانگی خطر ابتلا به آنها را افزایش می دهد.

همچنین استفاده از علف کش ها در مزارع و باغ ها خطر ابتلا به لوکمی را افزایش می دهد اما مصرف حشره کش در خارج از منازل هیچ ارتباطی با هیچ یک از سرطانهای اطفال ندارد.

پزشکان و همچنین والدین باید توجه کنند که برخی سموم شیمیایی علاوه بر خطر مسمومیت حاد و مزمن، ممکن است با خطر سرطانزایی هم همراه باشند و این موضوع باید بر روی برچسب و بسته بندی این سموم نیز قید شود.

 منبع