انستیتو ملی پیری و انجمن الزایمر (National Institute on Aging—Alzheimer’s Association) یا NIA-AA در شماره آوریل The Journal of the Alzheimer’s Association تعریفی تازه موسوم به تعریف بیولوژیک از بیماری الزایمر ارائه کرده‌اند.

بیماری الزایمر از دیدگاه بیولوژیک با بیومارکرها یا نشانگرهای زیستی بتا-آمیلوئید و پروتئین تو (tau) و تحلیل عصبی (neurodegeneration) مشخص می‌شود که مجموعاً AT(N) profile نام دارد.

تشخیص بیماری الزایمر عموماً براساس یافته‌های بالینی و شرح‌حال استوار است ولی تشخیص قطعی تنها پس از مرگ و با مشاهده مستقیم پلاک‌ها و توده‌های کلاسیک الزایمر در مغز میسر است. به‌نظر محققین، تعریف بیولوژیک جدید می‌تواند به تصمیم‌گیری درباره روش‌های بهتر برای تشخیص بالینی الزایمر در مراحل زودرس کمک کند.

بیماری الزایمر با طیفی از یافته‌های بالینی، پاتولوژیک، آزمایشگاهی و تصویربرداری مشخص می‌شود. تعریف جدید شامل سه گروه بیومارکری مختلف (نرمال، الزایمر، و تغییرات پاتولوژیک غیرالزایمر) و 8 پروفایل بیومارکری است که در جدول مشاهده می‌شود. تعریف بیولوژیک الزایمر انعطاف‌پذیر است و می‌توان بیومارکرهای جدید آزمایشگاهی و تصویربرداری را به آن افزود.

منبع