به رغم پیشرفت های اخیر در زمینه ی نقش جهش های ژنی در ایجاد نوعی سرطان پوست موسوم به ملانوم، هنوز مهمترین عامل خطرساز یا ریسک فاکتور ملانوم، شمارش تعداد خال است. بروز ملانوم در جهان در حال افزایش است. بیشتر خالها خوش خیم هستند و تنها حدود یک سوم موارد ملانوم بر روی خالهای قبلی سوار می شوند. با این حال، بیشترین اهمیت خالها از نظر افزایش خطر ملانوم است.

در عمل، شمارش کل خالهای بدن بیماران در مطب پزشک بسیار مشکل و وقت گیر است. در پژوهشی که نتایج آن در شماره ی سپتامبر مجله ی درماتولوژی انگلستان چاپ شده، تعداد خالهای 17 قسمت بدن 3700 نفر شمارش شد. تعداد خالهای بازو بیشترین هم خوانی را از نظر پیش بینی تعداد خالهای تمام بدن داشت.

در افرادی که در یکی از بازوهای خود بیشتر از 11 خال دارند، شانس اینکه تعداد خالهای کل بدن آنان بیشتر از 100 باشد تقریباً 9 برابر جمعیت عادی است و خطر ابتلای آنان به ملانوم افزایش می یابد.

 

منبع