مجله JAMA Pediatrics در شماره مارس 2015 مروری دارد بر علائم بیماری سلیاک در کودکان. پزشکان با پایش کودکان و توجه به پارامترهای رشد آنان می توانند این بیماری را در مراحل ایتدایی تشخیص دهند. در این مطالعه پارامترهای رشد بیش از 50 هزار کودک فنلاندی مورد ارزیابی قرار گرفته و با پارامترهای 180 کودک مبتلا به سلیاک مقایسه شده است.

این پارامترها شامل ضریب انحراف معیار (Standard Deviation Score) قد و نمایه وزن (BMI)، فاصله از قد هدف، تغییرات قد، و تغییرات وزن در مقایسه با میانگین جامعه است. پژوهشگران متوجه شدند پارامترهای رشد، در حدود نیمی از موارد تا 2 سال قبل از تشخیص سلیاک در این کودکان غیرطبیعی بوده و با مرور سیستماتیک 5 پارامتر فوق، می توان بیماری سلیاک را با دقت و صحت بالا در مراحل ابتدایی تشخیص داد.

منبع