پانل جدید موسوم به T2B (T2Bacteria Panel)، که به تأیید اداره غذا و دارو (FDA) نیز رسیده، قادر است پنج عامل عفونی شایع خونی (انتروکوک، استافیلوکوک، کلبسیلا، پسودومونا، و اشریشیا) را در عرض حدود 4 ساعت تشخیص دهد. از نیمانیک (mnemonic، یادیار) ESKAPE برای کمک به حفظ اسامی این پنج پاتوژن شایع خونی استفاده می‌شود.

البته یک مطالعه از شماره ماه مه Annals of Internal Medicine نشان می‌دهد ارزش بالینی این روش هنوز به‌طور قطعی ثابت نشده است. روش‌های تشخیصی مستقل از کشت (CIDTs) مانند PCR و سایر روش‌های تقویت اسید نوکلئیک، نقش قطعی در تشخیص عفونت‌هایی مانند نایسریا (سوزاک) و کلستریدیوم دیفیسیل (اسهال غشای کاذب) دارند چون کشت عامل پاتوژن در این بیماری‌ها مشکل و هزینه‌بر است و حساسیت پایینی دارد.

در مورد T2B، تأکید روی موضوع زمان است. در این روش، اسید نوکلئیک باکتری یا دنا (DNA) موجود در نمونه خون بیمار تقویت شده و برای تشخیص آن از فناوری رزونانس مغناطیسی (MR) استفاده می‌شود. در مطالعه بر روی 1400 بیمار، آماده شدن نتایج کشت خون هم‌زمان به‌طور متوسط 39 ساعت طول کشید، درحالی‌که نتایج T2B در عرض 4 ساعت آماده شد. حساسیت و ویژگی T2B 90 درصد و ارزش پیش‌بینی منفی آن 100 درصد گزارش شده است.

به‌نظر محققین، برای اظهار نظر قطعی درباره اثربخشی T2B، انجام مطالعاتی لازم است که در آن‌ها به پیامدهای بالینی، به‌ویژه از نظر مدیریت مصرف آنتی‌بیوتیک، بیش‌تر توجه شود.

منابع: 1 2