رؤوس برخی از این توصیه‌ها که از سوی شبکه جامع ملی سرطان (NCCN) در شماره ماه مه نشریه رسمی آن (JNCCN) منتشر شده به شرح زیر است:

– آزمایش مولتی‌زن (21 ژنی) در موارد سرطان گیرنده هورمونی مثبت (HR+)، گره لنفی منفی، HER2-منفی، و تومور بزرگ‌تر از 0.5 سانتیمتر، قویا توصیه می‌شود.

– سرکوب عملکرد تخمدان (ovarian function suppression ) در موارد سرطان مرحله زودرس (early-stage) در سنین پیش‌ازیائسگی (premenopausal)، علاوه بر تاموکسیفن یا اکسی‌مستین توصیه می‌شود.

– رایج‌ترین درمان در موارد سرطان گیرنده هورمونی مثبت (HR+) در سنین پس‌از‌یائسگی (postmenopausal)، مهارکننده آروماتاز به‌مدت 5 سال است. در موارد انتخابی می‌توان این مدت را 5 سال دیگر ادامه داد ولی در بیش‌تر موارد توصیه نمی‌شود.

– در مواردی که تومور قابل جراحی (operable) باشد، ارزیابی بالینی وضعیت غدد لنفی پیش از جراحی توصیه می‌شود. وضعیت هر گونه گره لنفی مشکوک (clinically node-positive) باید پیش از جراحی با انجام بیوپسی سوزنی مشخص شود. در مواردی که در ارزیابی بالینی گره لنفی مشکوک مطرح نباشد (clinically node-negative)، بیوپسی گره لنفی نگهبان (SLNB) توصیه می‌شود.

منبع