انجمن آسیب‌شناسی مولکولی، انجمن سرطان‌شناسی بالینی، انجمن آسیب‌شناسی بالینی و کالج پاتولوژیست‌های آمریکا تازه‌ترین توصیه‌های خود را در زمینه استفاده از نشانگرهای مولکولی سرطان کولون در شماره مارس مجله آسیب‌شناسی بالینی آمریکا ارائه کرده‌اند. برخی رئوس این توصیه‌ها به شرح زیر است:

–          مبتلایان به سرطان کولورکتال که تحت درمان ضد EGFR قرار می‌گیرند، باید قبلاً از نظر جهش RAS آزمایش شوند.

–          در موارد خاص برای تعیین پیش‌آگهی، بافت تومور باید از نظر جهش BRAF p.V600 آزمایش شود. جهش BRAF به نفع تومور اسپورادیک است اما فقدان آن، خطر سندرم لینچ را منتفی نمی‌کند.

–          بافت ارجح برای آزمایش نشانگرهای مولکولی، بافت تومور متاستاتیک یا توموری است که عود کرده است.

–          نمونه فیکس شده در فرمالین و قالب پارافین برای آزمایش مولکولی قابل قبول است.

منبع