اخیراً کارگروه خدمات پیشگیری ایالات متحده (USPSTF) نسخه 2019 توصیه‌های خود در زمینه آزمایش براکا (BRCA) را ارائه کرده است. زنانی که یک خویشاوند آنان مبتلا به یکی از انواع سرطان مرتبط با ژن براکا (پستان، تخمدان، لوله فالوپ، یا صفاق) یا نژاد/ دودمان مرتبط با جهش‌های ژنی BRCA1 یا BRCA2 دارند، باید از نظر افزایش خطر جهش‌های ژن براکا غربال‌گری شوند.

در زنانی که آزمایش غربالی ژن براکا مثبت باشد، مشاوره ژنتیک و آزمایش تکمیلی توصیه می‌شود. ابزارهای غربال‌گری شامل Ontario Family History Assessment یا Referral Screening Tool در پیوندهای زیر به‌طور رایگان در دسترس است:

https://www.timeofcare.com/ontario-family-history-assessment-tool/

https://www.breastcancergenescreen.org/startScreen.aspx

برخی عوامل در سابقه خانوادگی که با افزایش خطر جهش‌های ژن براکا همراه است شامل تشخیص سرطان پستان پیش از 50 سالگی، سرطان پستان دوطرفه، وجود هم‌زمان سرطان پستان و تخمدان، سرطان پستان مرد و نژاد یهودی اشکنازی است.

انجام روتین غربال‌گری، مشاوره ژنتیک، و آزمایش ژنتیک در زنانی که هیچ سابقه خانوادگی یا شخصی یا نژادی/ دودمانی مرتبط با جهش‌های ژن براکا ندارند، توصیه نمی‌شود.

منبع