اداره غذا و دارو (FDA) در ماه ژانویه اولین کیت تشخیص مایکوپلاسما ژنیتالوم را تأیید کرد. این عامل بیماری آمیزشی (STD)، یک باکتری با رشد آهسته است که می‌تواند باعث سرویسیت و بیماری التهابی لگن (PID) در زنان و التهاب پیشابراه (اورتریت غیرگنوکوکی، NGU) در مردان شود. تشخیص این عفونت بسیار سخت است ولی درمان مؤثر برای آن وجود دارد.

حدود 10 تا 30 درصد موارد سرویسیت و 15 تا 30 درصد اورتریت با عفونت مایکوپلاسما ژنیتالوم همراه است. کیت Aptima که توسط شرکت  Hologic تولید شده بر اساس تقویت اسید نوکلئیک (NAAT) و شناسایی رنای ریبوزومی (rRNA) استوار است. آزمایش بر روی نمونه ترشحات واژن، سواب سرویکس، و پیشابراه و نیز ادرار قابل انجام است. حساسیت آن در نمونه‌های مختلف 99-78 درصد و ویژگی آن 99.6-97.8 درصد گزارش شده است.

منبع