این مقاله از شماره ی ژانویه NEJM نشان می دهد درصد کوچکی از پزشکان در ایالات متحده مسئول حجم قابل توجهی از پرونده های دعاوی قصور پزشکی هستند.  پژوهشگران 66 هزار پرونده ی منجر به پرداخت خسارت را از سال 205 تا 2014 مورد بررسی قرار دادند. تنها 6% از 900 هزار پزشک آمریکایی در این مدت پرونده ی منجر به پرداخت خسارت داشته اند. حدود 1% پزشکان آمریکا مسئول یک سوم این پرونده ها هستند.

در پزشکانی که سابقه ی پرونده های بیشتری دارند، خطر شکایت و تشکیل یک پرونده ی دیگر بیشتر است. خطر تکرار شکایت منجر به پرداخت خسارت در تخصص های جراحی اعصاب، ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی پلاستیک و زنان و زایمان، دو برابر بیشتر از تخصص داخلی است. این خطر در پزشکان مرد 38% بیشتر از پزشکان زن است.

به نظر محققین در شرایطی که گروه کوچکی از پزشکان مسئول بخش بزرگی از دعاوی هستند، توانایی محاسبه و پیش بینی خطر تکرار دعاوی به شکل قابل اطمینان، می تواند بسیار مفید باشد.

منبع