کودکان تا 2 سالگی باید هنگام سوار شدن به خودرو از صندلی کودک استفاده کنند. این صندلی رو به عقب خودرو طراحی شده است. کودکان بالای 2 سال نیز باید از صندلی های مخصوص رو به جلو استفاده کنند. استفاده از کمربند ایمنی معمولی پس از 8 سالگی به شرطی مجاز است که قد کودک حداقل 145 سانتیمتر باشد.

در یک تحقیق که نتایج آن در شماره ی دسامبر Journal of Pediatrics چاپ شده است، تقریباً هیچ یک از والدینی که نوزاد خود را از یک بیمارستان در ارگون مرخص می کردند، شکل صحیح استفاده از صندلی کودک را نمی دانستند.

بیش از 90% والدین این کار را با خطاهای جدی انجام دادند. رایج ترین خطاها شامل شل بستن صندلی، و وضعیت غلط قرار گرفتن اجزای مختلف آن بود. بعضی والدین به طور کلی قادر به بستن صندلی کودک نبودند.

این خطاها در والدینی که کودک آنها سن بیشتری دارد نیز دیده می شود. آموزش شکل صحیح استفاده از صندلی کودک، قبل از ترخیص از بیمارستان، میزان خطا را کاهش می دهد اما همچنان 77% والدین دچار خطای جدی می شوند. به نظر محققین، آموزش شکل صحیح استفاده از صندلی کودک باید پیش از ترخیص نوزاد الزامی گردد.

منابع: 1 2