از سالیان دور، اصل ابتدایی طبابت این بوده که primum non nocere  (ابتدا ضرر مرسان.) با اینکه اصل فوق بیشتر به مداخلات درمانی نسبت داده می شود، می توان از آن نتیجه گرفت که طبیب نباید بیماری خود را به بیمار خود منتقل کند.

بر اساس این مقاله از شماره 6 جولای مجله ی JAMA بیشتر پزشکان حتی در ایام بیماری و کسالت نیز کار می کنند. در این مطالعه بیش از 500 پزشک و پرستار از بیمارستان کودکان فیلادلفیا شرکت کردند.

تقریباً همه ی این افراد اتفاق نظر داشتند که کار کردن آنها هنگامی که خود بیمار هستند، برای بیماران شان خطرناک است، اما 83% حداقل یک بار طی سال گذشته به رغم بیماری بر سر کار خود حاضر شدند.

رایج ترین دلیل این کار، نگرانی درباره ی وضعیت بیماران و افزایش حجم کار همکاران است. سایر دلایل، ترس از اخراج و نیز عدم حمایت از سوی مسئولین عنوان شده است.

 منابع: 1 2