بیشتر مادران تصور می کنند اولین سال پس از زایمان حساس ترین زمان از نظر سلامت روانی آنان است، اما این مطالعه در شماره اکتبر Developmental Psychology نشان می دهد افسردگی در واقع در مادرانی شایع تر است که فرزندشان در دوره متوسطه یا راهنمایی تحصیلی (اوایل دهه دوم) است.

محققین معتقدند نگهداری از فرزندان در دهه دوم زندگی شان سخت تر از نوزادی و شیرخوارگی است. مادران در این دوران ممکن است احساس تنهایی و پوچی کنند و از ایفای نقش خود به عنوان یک مادر خوب قانع و راضی نباشند. همچنین سطح حس شادی در این دوره به کمترین میزان رسیده و استرس بیشتر می شود. این تغییرات از 10 سالگی کودک به تدریج آغاز می شود. بخشی از این وضعیت ناشی از بلوغ کودک و جدایی عاطفی او از مادر است.

حمایت های عاطفی و روانی از مادران در این دوران می تواند به کاهش این استرس کمک کند.

منبع