دو مطالعه در شماره ژانویه مجله Cell به موضوع برنامه ریزی مجدد (reprogramming) سلول‌های لوزالمعده و تبدیل سلول‌های درون‌زاد (اندوژن) پانکراس به سلول بتا پرداخته‌اند. این کار با تغییر برخی ژن‌های خاص در هسته این سلول‌ها انجام می‌شود. به عنوان مثال، بیان نابجا (misexpression) ژن Pax4 منجر به تبدیل سلول آلفا به سلول بتا (تولید کننده انسولین) می‌شود. همچنین با بیان نابجای ژن Pax4 در سلول‌های پوششی لوزالمعده می‌توان آن‌ها را به سلول آلفا و سپس بتا تبدیل کرد.

جالب این که، نظم و آرایش طبیعی سلول‌های لوزالمعده در اثر بیان نابجای ژن Pax4 به هم نمی‌خورد. در یکی از این مطالعات برای ایجاد این تغییرات سلولی از آرتمیزین‌ها استفاده شد که دسته‌ای از داروهای ضدمالاریا هستند. در مطالعه دیگر، از گاما آمینو بوتیرات (GABA) استفاده شد. البته این مطالعات هنوز در مرحله آزمایشی است و تا وقتی که آثار این داروها روی انسان مشخص نشود، به درستی نمی‌توان درباره کاربرد آن‌ها اظهار نظر کرد. انستیتو ملی سلامت آمریکا، شبکه پژوهش سلول‌های جزیره‌ای انسان (HIRN) را برای کمک به تحقیقات در این زمینه تأسیس کرده است.

منابع: 1 2